...Tìm kiếm...

Giới thiệu Website

Giới thiệu hệ thống Công khai thông tin TNMT:

     Nhằm thực hiện Luật đất đai, Luật bảo vệ Môi trường và Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Việc công khai thông tin tài nguyên và môi trường trên nền tảng công nghệ mới để khai thác một cách có hiệu quả, chống lãng phí tài nguyên là một nhiệm vụ lớn, được thực hiện thường xuyên hàng năm, luôn luôn phát triển và đòi hỏi một nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) lớn.

     Ngày 28 tháng 5 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ để cụ thể hóa việc quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định trong đó có yêu cầu cần công khai các thông tin liên quan đến đất đai. Đây là hành lang pháp lý quan trọng và cần thiết cho việc thu thập dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tại địa phương.

     Tuy nhiên thực tế tại địa phương hiện nay, các loại dữ liệu tài nguyên và môi trường đang được quản lý phân tán ở nhiều nơi, các phòng ban chuyên môn thuộc Sở lưu giữ và quản lý dữ liệu thuộc chuyên môn của mình, các phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện thì lưu giữ và quản lý dữ liệu của huyện mình.

     Ngoài ra dữ liệu tài nguyên và môi trường còn được quản lý và sử dụng bởi nhiều cơ quan, tổ chức khác. Việc lưu trữ dữ liệu sau khi thu thập về cũng gặp không ít khó khăn do chưa có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin cũng như về nhân lực, ngoài ra việc thu thập dữ liệu mới chỉ là bước khởi đầu của việc xây dựng CSDL và công bố dữ liệu, chúng ta cần tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu để chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ trong Sở sử dụng trong các công việc thường xuyên và công bố dữ liệu tới các cá nhân và tổ chức có nhu cầu sử dụng thông qua internet một cách hiệu quả để tránh lãng phí.

      Để cập nhật được cơ sở dữ liệu cấp địa phương lên cơ sở dữ liệu quốc gia cần có một công cụ để chuẩn hóa, chuyển đổi, biên tập các dữ liệu theo một chuẩn chung để trao đổi và cập nhật dữ liệu thường xuyên. Nhằm đạt được mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, sử dụng phần mềm để xây dựng và công bố các dữ liệu tài nguyên và môi trường thì việc xây dựng “Hệ thống công khai thông tin về tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng” là công việc cấp bách trong giai đoạn hiện nay và đúng theo quy định tại Nghị định số 102/2008/NĐ-CP và Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT và văn bản số 2116/BTNMT-TCQLĐĐ.

Hệ thống Công khai thông tin về Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng bao gồm:

1. Hệ thống siêu dữ liệu;

2. Hệ thống bản đồ chuyên để phân theo lĩnh vực:

 • Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Quy hoạch bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Nhạy cảm đường bờ  tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản dồ Mang lưới quan trắc nước tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Quy hoạch tài nguyên cát tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Sóc Trăng;
 • Bản đồ Biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng (Bản đồ kịch bản xâm nhập mặn khi nước biển dâng 50cm);

3. Hệ thống tra cứu các văn bản về ngành Tài nguyên và Môi trường:

 • Hệ thống Các văn bản quy phạm pháp luật;
 • Hệ thống Bộ thủ tục hành chính;
 • Hệ thống các tài liệu khác về  về ngành Tài nguyên và Môi trường.

     Hệ thống này tạo thành cơ sở dữ liệu cho một số lĩnh vực về tài nguyên và môi trường hiện tại do Sở Tài nguyên và Môi trường đang quản lý và cung cấp phần mềm cho phép cán bộ quản lý, chuyên môn cũng như người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn dữ liệu, ngoài ra dữ liệu tài nguyên và môi trường sau khi hoàn chỉnh cũng có khả năng tích hợp được với các nguồn dữ liệu khác đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin động, phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế, quản lý kết hợp với chia sẽ, cập nhật giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, cơ sở hạ tầng và kinh tế, xã hội ở địa phương và hỗ trợ các chính sách tài chính và phát triển kinh tế xã hội .