Tìm kiếm metadata

Từ khóa 
 
Vị trí
Huyện/Xã  

Tìm kiếm nâng cao

Từ khóa

Một trong các từ
Hiện / Ẩn các trường tìm kiếm hơn
Tiêu đề
Tóm tắt
Từ khóa
 
Loại dữ liệu
 

Vị trí

Loại
Vùng
 

Thời điểm

Danh mục metadata

Liên kết website

...Tìm kiếm...

  • Cơ sở dữ liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hậu Giang được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam sử dụng công nghệ ArcGis dựa trên nền Cơ sở dữ liệu Hiện trạng năm 2010 và thông tin quy hoạch dựa trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (định dạng số *.tab) trên hệ tọa độ VN 2000 kinh...
  • Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất là tài liệu phản ánh thực tế tình hình sử dụng đất ở thời điểm năm 2010 của các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Cơ sở dữ liệu Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Hậu Giang được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam xây dựng trên nền tảng Arc...
  • Cơ sở dữ liệu Ranh giới quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hậu Giang được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam sử dụng công nghệ ArcGis dựa trên nền Cơ sở dữ liệu Hiện trạng năm 2010 và thông tin quy hoạch dựa trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (định dạng số *.tab) trên hệ tọa độ VN...
  • Cơ sở dữ liệu về các điểm quan trắc nước cung cấp các thông tin về những điểm lấy mẫu nước tại các vị trí địa lý đặc trưng nhằm phục vụ cho việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường nước với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ...
  • Cơ sở dữ liện nền địa hình cung cấp thông tin về hành chính, giao thông, thủy hệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; được Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam xây dựng trên công nghệ ArcGis dựa vào nguồn bản đồ địa hình gốc tỉnh Hậu Giang tỷ lệ 1/50.000 (định dang *.dgn) trên hệ tọa độ VN 2000...
  • Cơ sở dữ liệu các điểm quan trắc môi trường không khí cung cấp thông tin về các điểm lấy mẫu không khí tại các vị trí địa lý đặc trưng nhằm phục vụ cho việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường khí với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triể...
  • Cơ sở dữ liệu các điểm khai thác sử dụng tài nguyên nước được Trung tâm Ứng dụng Công thông tin phía Nam sử dụng công nghệ ArcGis xây dựng trên hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105 độ 00 phút múi chiếu 3 độ ; thực hiện theo dự án "Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng ngành Tài Nguyên Môi trường ...