Giới thiệu dự án

...Tìm kiếm...

1. Về dữ liệu:

- Xây dựng khung hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh theo nghị định 102/2008/NĐ-CP và phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban đầu của tỉnh. Hệ thống này được chia sẻ thành hệ thống ở các huyện và hệ thống chung của tỉnh. Trong phạm vi dự án này, các nội dung của cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng bao gồm:

+  Cơ sở dữ liệu GIS nền.          

+  Cơ sở dữ liệu đất đai.

+ Cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ

+  Cơ sở dữ liệu môi trường.

+ Cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước.

+ Cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản,

+ Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn.

+  Cơ sở dữ liệu về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra.

2. Phần mềm ứng dụng

Xây dựng Hệ thống phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang giai đoạn đầu, đảm bảo việc hỗ trợ xây dựng, lưu trữ và công bố thông tin các chuyên đề dữ liệu tài nguyên và môi trường dạng WebGIS. Đồng thời hệ thống phần mềm cung cấp các công cụ hỗ trợ cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang biên tập và xuất bản thông tin.

3. Về đào tạo

Việc đào tạo phải gắn với yêu cầu công việc cụ thể ở các cấp. Cán bộ phụ trách từng khâu phải nắm rõ nguyên tắc không chỉ về tin học mà phải được đào tạo đầy đủ các nội dung, tác nghiệp mang tính chuyên ngành. Việc lựa chọn đào tạo cán bộ phải có tính ổn định và có tính kế thừa.