Giới thiệu dự án

...Tìm kiếm...

Ngày 06 tháng 10 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 179/2004/QĐ-TTG về việc phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là chiến lược 179). Trong đó dự án thực hiện nhằm hướng đến các mục tiêu sau:

  1. Tin học hoá hệ thống quản lý hành chính nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn Chính phủ điện tử của Việt Nam, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường; cải cách thủ tục hành chính đối với hệ thống đăng ký, cấp phép về khai thác, sử dụng tài nguyên và chất lượng môi trường; tạo điều kiện để tổ chức và người dân tiếp cận thuận lợi các thông tin về tài nguyên và môi trường.
  2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường được tích hợp đầy đủ trong hệ thống mạng thông tin tài nguyên và môi trường quốc gia và được cập nhật thường xuyên, được kết nối trực tuyến giữa các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc ngành, giữa Trung ương với cấp tỉnh, được kết nối không trực tuyến với các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường quốc tế và khu vực, đóng vai trò hạt nhân của hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường quốc gia, tạo thành hạ tầng thông tin phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí.

Nhằm thực hiện một phần của chiến lược 179, ngày 15 tháng 9 năm 2008 Chính phủ ban hành nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Nghị định  này đã hiện thực hóa công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được tích hợp đầy đủ về nội dung và phạm vi từ cấp trung ương đến các tỉnh/thành phố. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được cụ thể hóa qua các công việc cụ thể là thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng.

Để hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường được hoàn thiện thì cần phải thực hiện các công tác thu thập dữ liệu và quản lý một cách khoa học và hệ thống cơ sở dữ liệu này cần được sử dụng một cách hiệu quả. Nghị định 102/2008/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của các cấp trong việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của quốc gia một cách hoàn thiện. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được tích hợp nhiều ngành và nhiều cấp. Nhiệm vụ ở cấp trung ương được giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện và phối hợp với các ngành khác; nhiệm vụ của cấp tỉnh/thành phố được thực hiện bởi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2008/NĐ-CP qua thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/07/2009. Thông tư 07/2009/TT-BTNMT hướng dẫn trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

Ngày 29 tháng 10 năm 2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường qua quyết định số 2112/QĐ-BTNMT. Quyết định này đã khởi động việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường được tích hợp đầy đủ từ cấp trung ương đến cấp tỉnh/thành phố. Đến nay dự án đang ở  giai đoạn triển khai thực hiện theo quyết định số 1429/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Thiết kế - tổng dự toán dự án Xây dựng CSDL Quốc gia về tài nguyên và môi trường.

Đồng hành với việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dựa trên quy định hướng dẫn cụ thể trong nghị định 102/2008/NĐ-CP và thông tư 07/2009/TT-BTNMT, quyết định số 2112/QĐ-BTNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh. Ngày 24 tháng 08 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2253/UBND-NCTH chấp thuận chủ trương lập dự án Xây dựng hệ thống mạng thông tin tài nguyên và môi trường và dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trương.

Trên cở sở bố trí nguồn vốn của Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham khảo các hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông về việc lập thủ tục đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã áp dụng các văn bản hướng dẫn về việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể là nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dựa trên cơ sở pháp lý một cách toàn diện và chặt chẽ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án Thu thập, quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trương.