Giới thiệu dự án

...Tìm kiếm...

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Hậu Giang được tổ chức lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu tập trung và hoàn thiện hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường của tỉnh Hậu Giang làm cơ sở nền tảng cho các yêu cầu sau:

  • Nâng cao hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong toàn ngành
  • Đáp ứng yêu cầu sử dụng khai thác thông tin tài nguyên và môi trường của các ngành trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
  • Tránh lãng phí tiền của cho việc đầu tư điều tra cơ bản mà khai thác một cách rời rạc, không được theo dõi cập nhật, kém hiệu quả
  • Tăng cường tính thống nhất về thông tin giữa các cấp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
  • Nâng cao năng lực của cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, hiện đại hóa công tác quản lý đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, thu hút đầu tư